Om Lif
Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Lif stärker svensk Life Science
Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Lifs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

De forskande läkemedelsföretagen förbättrar också livskvaliteten för patienter genom att bidra till utvecklingen av det svenska sjukvårdssystemet dels genom gemensam forskning, dels genom ut- och fortbildning för korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.

Våra målsättningar under 2024
• Lif verkar för att läkemedelsbranschen ska vara en ledande aktör i samhällets omställning till långsiktig hållbarhet
• Lif verkar för att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation i Europa
• Lif verkar för att Sverige ska vara ledande inom Europa för patienters jämlika tillgång till moderna behandlingar

Omvärldsbevakning, etiska regler och samverkan
Läkemedelsindustriföreningen Lif har närmare 90 medlemmar och omvärldsbevakar och följer utvecklingen inom de områden som påverkar förutsättningarna och ramvillkoren för företagens verksamhet i Sverige.

Lif Service AB (Lif) är föreningens dotterbolag och företräder medlemmarna i kontakter med myndigheter, organisationer och beslutsfattare.

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet som kallas LER. LER omfattar såväl regler, etiköverenskommelser med hälso- och sjukvården som branschens egna prövningsinstanser, Informationsgranskningsnämnden IGN och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL. Administrationen sköts av Lif som också företräder Sverige i de internationella branschorganisationernas etikarbete.

Lif ansvarar också för läkemedelsportalen Fass som förser hälso- och sjukvården, omsorg, apotek, patienter, anhöriga och allmänhet med aktuell information om i Sverige godkända human och djurläkemedel.

Lif har ett nära samarbete med ASCRO (branschorganisationen för CRO-företag) och de är även associerade medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen.

Vi är bland annat medlemmar i Svenskt Näringsliv, den Europeiska branschorganisationen EFPIA och den internationella branschorganisationen IFPMA. Lif är även medlem i den europeiska organisationen AESGP.

Lifs verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till konkurrensbegränsade åtgärder som omfattas av gällande konkurrensrättslig lagstiftning. Lif är partnerorganisation till Institutet mot Mutor IMM.

Läs mer

Compliance officer, Läkemedelsindustriföreningen (Lif)

Attraktiv möjlighet för en modig, kommunikativ och samarbetsinriktad person som vill bidra till samverkan, partnerskap, transparens och ett etiskt förhållningssätt i den forskande läkemedelsbranschen?

Är du en modig, kommunikativ och samarbetsinriktad person som vill bidra till samverkan, partnerskap, transparens och ett etiskt förhållningssätt i den forskande läkemedelsbranschen?

Som
Compliance officer på Lif stödjer och företräder du den forskande läkemedelsbranschen i frågor rörande etik och compliance. Compliance officern är en nyckelspelare som, utöver att verka för regelefterlevnad, bidrar i viktiga frågor som att framtidssäkra branschens etiska regelverk och att utveckla förtroendeskapande samverkansformer och partnerskap

Huvudansvar
• Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att tillsammans med kollegor från juristfunktionen förvalta och utveckla Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER) mot ett ökat fokus på samverkan. Detta innebär bl.a att:
• Utbilda i frågor om tillämpning av LER till medlemmar och externa intressenter
• Ge råd i frågor om tillämpning av LER till medlemmar och externa intressenter
• Driva och utveckla expertnätverk Compliance
• Utveckla riktlinjer och information för att stödja ett mer proaktivt arbetssätt
• Ansvara för administrativa delar av Lifs compliancearbete
• Delta i diskussioner med externa parter rörande samverkansformer.
• Delta i internationell och nordisk samverkan

Möjligheter med tjänsten
• Representera och vara en del av den forskande läkemedelsbranschen – en bransch som är en mycket viktig del av samhället och som bidrar till människors liv och hälsa
• Vara en nyckelspelare i viktiga frågor som är grunden för att branschen ska kunna uppnå det samarbete och partnerskap som är avgörande tex för introduktion av precisionsmedicin – rollen innebär en möjlighet att göra skillnad på riktigt
• Vi etablerar nu nya arbetssätt för att ta etikarbetet framåt med större fokus på proaktiv rådgivning och strategiska frågor. Stor möjlighet att vara kreativ och själv påverka arbetssätt och roll
• Utveckla formerna för etikrådgivningen
• Complianceuppdraget kan kombineras med uppdrag inom andra delar av Lifs verksamhet –i en liten organisation finns möjlighet att utvecklas även inom andra områden än etik
• Arbeta i ett team med ett stort eget ansvar, stor frihet, bra villkor och fina lokaler i centrala Stockholm.

Den vi söker:

Kvalifikationer och erfarenhet
• Kunskap och förståelse för läkemedelsbranschens villkor, läkemedelsföretagens förutsättningar och deras verksamhet
• Erfarenhet av arbete med compliance och etiska frågor eller ett stort intresse för compliance och etiska frågor kombinerat med erfarenhet från andra relevanta funktioner i läkemedelsbranschen
• Akademisk utbildning
• Tala och skriva obehindrat på svenska och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• MS office

Nyckelkompetenser
• Kommunikativ och lyhörd
• Samarbetsinriktad
• Omdömesgill med integritet
• Kvalitetsmedveten och analytisk
• Egen motor och driv med förmåga att ta beslut
• Strukturerad och organiserad
• Positiv och engagerad

För mer information och dialog om rollen som Compliance officer på Lif, välkommen att kontakta Magnus Klingberg, ansvarig Senior Rekryteringskonsult på PeakSearch.
Magnus Klingberg, magnus.klingberg@peaksearch.se, 070-678 09 92