Om Lif
Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Lif stärker svensk Life Science
Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Lifs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

De forskande läkemedelsföretagen förbättrar också livskvaliteten för patienter genom att bidra till utvecklingen av det svenska sjukvårdssystemet dels genom gemensam forskning, dels genom ut- och fortbildning för korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.

Våra målsättningar under 2024
• Lif verkar för att läkemedelsbranschen ska vara en ledande aktör i samhällets omställning till långsiktig hållbarhet
• Lif verkar för att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation i Europa
• Lif verkar för att Sverige ska vara ledande inom Europa för patienters jämlika tillgång till moderna behandlingar


Omvärldsbevakning, etiska regler och samverkan
Läkemedelsindustriföreningen Lif har närmare 90 medlemmar och omvärldsbevakar och följer utvecklingen inom de områden som påverkar förutsättningarna och ramvillkoren för företagens verksamhet i Sverige.

Lif Service AB (Lif) är föreningens dotterbolag och företräder medlemmarna i kontakter med myndigheter, organisationer och beslutsfattare.

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet som kallas LER. LER omfattar såväl regler, etiköverenskommelser med hälso- och sjukvården som branschens egna prövningsinstanser, Informationsgranskningsnämnden IGN och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL. Administrationen sköts av Lif som också företräder Sverige i de internationella branschorganisationernas etikarbete.

Lif ansvarar också för läkemedelsportalen Fass som förser hälso- och sjukvården, omsorg, apotek, patienter, anhöriga och allmänhet med aktuell information om i Sverige godkända human och djurläkemedel.

Lif har ett nära samarbete med ASCRO (branschorganisationen för CRO-företag) och de är även associerade medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen.

Vi är bland annat medlemmar i Svenskt Näringsliv, den Europeiska branschorganisationen EFPIA och den internationella branschorganisationen IFPMA. Lif är även medlem i den europeiska organisationen AESGP.

Lifs verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till konkurrensbegränsade åtgärder som omfattas av gällande konkurrensrättslig lagstiftning. Lif är partnerorganisation till Institutet mot Mutor IMM.

Läs mer

Medicinskt sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen (Lif)

Vill du bli vår talesperson för värdet av läkemedel och medicinska innovationer?

Vill du bli vår talesperson för värdet av läkemedel och medicinska innovationer?

Tjänsten syftar till att stärka Lifs medicinska kompetens kring förutsättningar för läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Tjänsten är externt syftande med hälso- och sjukvårdens beslutsfattare på olika nivåer som primär målgrupp. I tjänsten ingår att, i samverkan med Lifs medlemsföretag, kollegorna på Lifs kansli och genom gedigen omvärldsanalys, driva policyfrågor som Lif prioriterar.

Tjänsten syftar i det externa arbetet till att öka omvärldens förståelse för de värden som medicinsk innovation och läkemedel skapar. En förutsättning för uppdraget är förmåga att - genom god systemförståelse och god kunskap om sjukdomsbild, diagnostik och behandlingsmöjligheter - skapa långsiktigt och högkvalitativt externt relationsbyggande.

Tjänsten syftar till att säkerställa att Lif är en relevant partner till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och inom life science sektorn, och att i samverkan med kollegorna på Lif bidra till att öka den medicinska kunskapen och kvalitén i Lifs arbete.

Lif följer regelbundet upp och mäter resultatet av arbetet genom återkoppling från externa intressenter

Huvudansvar
• Att agera expert inom det medicinska området och bidra till kvalitetssäkring i Lifs påverkansarbete och extern kommunikation.
• Att genom omvärldsanalys och framtidsspaning identifiera, sammanställa och kommunicera ny och systempåverkande utvecklingen inom det medicinska området i syfte att öka hälso- och sjukvårdens förståelse och mottaglighet, och patienters tillgång till nya medicinska möjligheter.
• Att hålla samman Lifs kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården inom det medicinska området, och följa utvecklingen av riktlinjer, vårdprogram, vårdförlopp och andra kunskapsstöd. I detta sammanhang ansvara för Lifs remissvar i samverkan med kollegorna på Lifs kansli och arbetsgrupper från medlemsföretag.
• Ansvara för Lifs medicinska råd och eventuella andra medlemsgrupperingar som till exempel terapiområdesspecifika grupperingar med koppling till den europeiska branschorganisationen EFPIAs arbete.
• Genom samverkan aktivt initiera och bidra till Lifs kommunikationsarbete i de delar som har medicinsk inriktning eller innehåll.
• Aktivt bidra till och stödja Lifs interna och externa arbete med den nationella strategin för life science med särskilt fokus på precisionsmedicin eller annan systemutmanande medicinsk utveckling, samt medverka i relevanta andra externa projekt och initiativ.
• Genomföra extern och intern kompetensutveckling inom det medicinsk området med fokus på utveckling inom ny och systempåverkande diagnostik och läkemedelsbehandling.
• Företräda och agera ambassadör för läkemedelsbranschen i olika externa sammanhang.
• Hålla föreläsningar inom det medicinska området och företräda Lif på externa möten.
• I samverkan bidra i internt utvecklingsarbete.

Möjligheter med tjänsten
• Företräda och vara en synlig aktör i den forskande läkemedelsbranschen – en bransch som är en mycket viktig del av samhället och som verkligen bidrar till människors liv och hälsa
• Vara en medicinsk nyckelspelare i viktiga frågor som bland annat omfattar innovativa medicinska lösningar som kan göra verklig skillnad när det gäller att förebygga, lindra och bota sjukdom
• Ha en viktig roll som stöd och partner för Lifs medlemsföretag och för samhället i stort, inklusive myndigheter och beslutfattare inom svensk hälso- och sjukvård. Det innebär betydande möjlighet till inflytande i frågor som är avgörande för patienter, hälso- och sjukvård och samhället som helhet
• Verka i ett brett strategiskt och operativt omväxlande uppdrag med stora möjligheter att utveckla och förbättra arbete och arbetssätt
• Arbeta i en samarbetsinriktad kultur med professionella kollegor, ett stort eget ansvar, stor frihet, bra villkor och fina lokaler i centrala Stockholm

Den vi söker:

Kvalifikationer och erfarenhet
• Akademisk utbildning inom det medicinska området
• Kunskap om läkemedel, läkemedelsutveckling, svensk hälso- och sjukvård och dess regelverk
• Omfattande erfarenhet från arbete inom läkemedelsföretag exempelvis som medicinsk expert, medicinsk rådgivare, MSL eller motsvarande
• Kunskap om läkemedelsbranschens förutsättningar och verksamhet särskilt inom läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning
• Kunskap om och etablerat nätverk inom life science-sektorn
• Kunskaper om relevanta externa intressenters uppdrag och intressen inklusive lärosäten, myndigheter, professionsorganisationer och hälso- och sjukvården
• Förmåga till omvärldsanalys och snabb bearbetning av komplex och omfattande information

Meriterande
Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård, relevanta myndigheter eller den övriga life science-sektorn
Disputerad inom relevant område

Nyckelkompetenser
• God och övertygande verbal och skriftlig kommunikativ förmåga
• Samarbetsinriktad och relationsskapande
• Uttalad förmåga att leda sig själv, fatta beslut, engagera andra och leverera enligt satta mål
• Grundläggande nyfikenhet och förmåga till lärande
• Kvalitetsmedveten
• God inre etisk kompass.

För mer information och dialog om rollen som Medicinskt sakkunnig på Lif, välkommen att kontakta Magnus Klingberg, ansvarig Senior Rekryteringskonsult på PeakSearch.
Magnus Klingberg, magnus.klingberg@peaksearch.se, 070-678 09 92